Polityka prywatności

Jak przetwarzamy Państwa dane?  (Obowiązek informacyjny)

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej);

2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186911, posługującą się numerem NIP 621 168 56 76 („Spółka”);

3) Kontakt z inspektorem ochrony danych Spółki:  Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Spółki w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki, tj. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@at-krotoszyn.pl;

4) Cele i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  1. udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO);
  2. wewnętrznych celów administracyjnych Spółce, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

6) Okres przechowywania: Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Prawo do sprzeciwu:  w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.